Napisz do nas
 
Porozmawiaj z doradcą
801 011 086
 

Zarząd Tatrzańskiego  Banku Spółdzielczego działając w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa budynku bankowego”  w trybie zapytania o cenę.

Zakres prac koniecznych do wykonania zawiera Przedmiar Robót, który można odebrać w formie elektronicznej  osobiście lub przesłany na wskazany przez Oferenta adres mailowy.

Jednocześnie informujemy, że:

1) Oferta musi być złożona na piśmie z podaniem ceny ryczałtowej brutto obejmującej cały zakres robót koniecznych do wykonania oraz okres czasu, w którym Oferent wykona roboty. Roboty dodatkowe oraz zamienne nie są przewidziane.

2) Dopuszcza się składanie ofert wspólnych. W takim przypadku Oferenci ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i do zawarcia umowy. Jeżeli zostaną wybrane oferty wspólne przed podpisaniem umów Oferenci winni przedłożyć zasady wzajemnej współpracy.

Oferty mogą składać Oferenci którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający ma prawo do oceny tych innych podmiotów na każdym etapie postępowania,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) akceptują treść umowy proponowaną przez Zamawiającego.

W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany jest wnieść zabezpieczenie pieniężne w wysokości 10% ceny brutto.

Zabezpieczenie może być złożone w postaci:

- pieniądza,

- ubezpieczenia,

- gwarancji bankowej.

Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego i uznaniu zamówienia za należycie wykonane, zaś zwolnienie 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia liczonego od wartości umowy nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty upływu 3-letniej rękojmi i po podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru.

Należności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu przekazywane będą przez Zamawiającego na wydzielony rachunek bankowy.

Ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na dzień 31.05.2016 r. na godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć w Dziale Księgowości Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 56,  I piętro.

Termin otwarcia ofert został wyznaczony w tym samym dniu i miejscu o godz. 10.15.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o pozostawaniu związanym ofertą przez okres 30 dni.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedstawienie potwierdzenia poprawnego wykonania robót o podobnym charakterze przez co najmniej trzech inwestorów.

Wybrana zostanie oferta, która będzie zapewniała dobre relacje pomiędzy ceną, a jakością użytych materiałów i bardzo dobrą jakością wykonanych robót.

Tatrzański  Bank Spółdzielczy zastrzega sobie zamknięcie niniejszego postępowania bez dokonania wyboru Oferenta bez podawania przyczyn.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bank@tatrzanskibs.pl

Powrót

Wydrukowane z: http://www.tatrzanskibs.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-przetargowych.html